Ispiti

Ispite provodi nastavnik - ispitivač škole, na način da se kandidat može primiti na ispit sam i jedino ako je obavio sve obaveze koje zahtjeva nastavni plan i program za predmet koji je prijavio za polaganje. Na ispitu svaki polaznik mora imati ličnu kartu, koju na zahtjev nastavnika mora pokazati.

Polaganje ispita, ako se dogodi četvrti put, obavlja se pred komisijom. Prijavu za ispit pred komisijom polaznici podnose najkasnije tri dana prije početka zakazanog termina ispita.

Centar u skladu s nastavnim planom i programom rada donosi plan predmeta koji se polažu pismeno i usmeno, te praktično i usmeno.

Na pismeni ispit iz predmeta koji polažete potrebno je ponijeti pisaći pribor (trgovački ili linearni papir, te hemijsku olovku ili nalivpero). Pored toga, za ispit iz stranog jezika potrebno je imati i nastavna pisma i rječnik; za matematiku logaritamske tablice, šestar i trokut; za geografiju atlas; za knjigovodstvo kontni plan; za ispit iz statistike šestar, trokut i kutomjer. Usmeni ispit polaže se izvlačenjem ispitnog listića, metodom slučajnog uzorka, na kojem se nalazi određeni broj pitanja. Nakon završetka ispita nastavnik - ispitivač evidentuje uspjeh u zapisnik o polaganju ispita. Stavlja datum, ocjenu i potpis. Polaznik koji ne postigne prolaznu ocjenu ponavlja ispit, a nastavnik ispitivač daje mu upute za dalje učenje, upozoravajući ga na osnovne nedostatke njegova znanja. Svaki polaznik mora da se drži napomena i uputa predmetnog nastavnika da bi uspješno savladao gradivo. Polaznik koji ne položi ispit može ponovno da pristupa polaganju na narednom ispitnom roku. Ako polaznik nakon polaganja pismenog ili praktičnog dijela ispita odustane od polaganja usmenog dijela ispita, mora pri ponovnom polaganju ispita polagati cijeli ispit.