Konsultativno-instruktivna nastava

Oblik realizacije nastavnog procesa je konsultativno-instruktivna nastava koja obuhvata: uvođenje polaznika u obrazovni rad, predavanje određenih nastavnih jedinica – tema, vježbe i praktičnu nastavu, upute za samostalni rad i samoučenje, skupne i pojedinačne konsultacije. Nastava je prilagođena životnoj dobi polaznika njihovom radnom iskustvu i predznanju. Kako bi polaznici što uspješnije savladali gradivo koje je izloženo u udžbenicima i drugim didaktičkim materijalima, treba da prisustuju grupnim konsultacijama koje Ustanova organizuje. Prilikom konsultativno-instruktivne nastave, koriste se udžbenici i drugi didaktički materijali (nastavna pisma, tablice i dr.) koje polaznici dobijaju za svaki nastavni program, odnosno predmet.

Konsultativno-instruktivna nastava organizuje se i izvodi na osnovi izvedbenoga nastavnog plana i programa kojim su utvrđeni sadržaji, skupne i pojedinačne konsultacije, njihovo trajanje s planom ispitnih rokova, te propisani ili posebno izrađeni udžbenici.

Konsultativno-instruktivna nastava izvodi se s manjim brojem sati od fonda sati nastave predviđenih za programe redovnih polaznika s tim da taj broj sati ne može biti manji od 50% sati u redovnoj nastavi. Polaznik je obavezan prisustvovati skupnim konsultacijama.

Konsultativno-instruktivna nastava održava se u prostorima škole, a polaznici za sva zanimanja praktičnu nastavu obavljaju u školi i radnom procesu, odnosno kod privrednih subjekata i javnom sektoru, ovisno o programu koji polaznik pohađa. Polaznik na taj način realizuje svoje stručno obrazovanje za određeno zanimanje u obimu predviđenom nastavnim planom i programom za pojedinu vrstu zanimanja. Centar organizuje i individualne konsultacije (savjeti, upute stručne osobe), a izvode se uvijek u sjedištu škole. Trebaju se razlikovati individualne konsultacije unaprijed planirane za cijelu školsku godinu i individualne konsultacije kojima polaznik može prisustvovati samo nakon dogovora s nastavnikom.