Search
Close this search box.

Matični podaci

Obrazovna ustanova

PU Centar za obrazovanje odraslih Tuzla je obrazovna ustanova, osnovana u skladu sa Zakona o registraciji poslovnih subjekata u F BiH („Službene novine F BiH“, broj: 27/05, 68/05, 43/09 I 63/14), koja u okviru svoje matične djelatnosti, samostalno obavlja djelatnost srednjoškolskog obrazovanja odraslih, u skladu sa odredbama Zakona o obrazovanju odraslih („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj 9/15).

PU “Centar za obrazovanje odraslih” Tuzla osnovana je i upisana u sudski registar Općinskog suda u Tuzli Rješenjem o registraciji, broj: 032-0-Reg-13-001952 od 19.12.2013. godine, MBS: 32-05-0008-13 i JIB: 4210132180007.

PU Centar za obrazovanje odraslih Tuzla upisana je u Registar obrazovanja odraslih Tuzlanskog kantona pod rednim brojem 21, na strani 21, i to Rješenjem o upisu Privatne ustanove Centar za obrazovanje odraslih Tuzla u Registar obrazovanja odraslih Ministarstva obrazovanja/naobrazbe, nauke/znanosti, kulture i sporta/športa Tuzlanskog kantona, broj: 10/1-38-000586-5/16 od 15.03.2016. godine.

Matični podaci

Naziv ustanove:
Privatna ustanova Centar za obrazovanje odraslih Tuzla

Skraćeni naziv ustanove:
PU Centar za obrazovanje odraslih Tuzla

Sjedište i mjesto izvođenja:
Nesiba Malkića 7, 75 000 Tuzla

Identifikacijski broj:
4210132180007

Žiro račun:
1610250040470096 Raiffeisen Bank
1321002022902804 NLB banka

Telefoni:
+387 35 369 545
+387 35 369 546
+387 35 369 547
+387 35 369 548

Tel/fax:
+387 35 277 231

E-mail: info@centar-tuzla.com
Web: www.centar-tuzla.com