Search
Close this search box.

Programi obrazovanja

Programi i metode srednjoškolskog obrazovanja

Za sva zanimanja koja izvodi škola Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je izdalo prethodnu pismenu saglasnost na sve nastavne planove programe za četiri skupine programa za stjecanje srednje stručne spreme, programa prekvalifikacije, programa usavršavanja te programe stručnog osposobljavanja, tek nakon te saglasnosti, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona je dalo suglasnost na izvođenje nastavnih planova i programa.

U skladu s ranije navedenim, programi srednjoškolskog obrazovanja odraslih za sva zanimanja se izvode, putem konsultativno – instruktivne nastave, prema godišnjem planu i programu škole, a polaznici ostvaruju školovanje polaganjem ispita nakon održanih predavanja ili konsultacija. Polaganje ispita provodi se u ispitnim rokovima prema utvrđenom godišnjem planu i programu srednjoškolskog obrazovanja odraslih.

Nastavni proces se realizuje u primjerenim prostorima, a stručni dio obrazovanja odraslih izvodi se gotovo u cijelosti u savremeno opremeljenim specijalizovanim laboratorijima i praktikumima. Škola ima dobro opskrbljenu knjižnicu, uvijek dostupne “Internet trgovine”, vlastito nakladništvo i pouzdano informiranje putem interneta.

Praktična nastava se realizira u odgovarajućim radionicama, servisno-remontnim centrima ili na gradilištima, odnosno odgovarajućem radnom prostoru u ovisnosti od koncepcije nastavnih planova i programa rada za pojedina zanimanja. Odgovarajući nastavni programi teoretske i praktične nastave, te njihova realizacija međusobno se prožimaju i dopunjuju zbog čega zahtijevaju usku suradnju osoba koje predaju nastavne sadržaje.

Nastavne metode koje primjenjujemo načini su rada u nastavi pomoću kojih polaznici stječu nova znanja i vještine, a odabire ih nastavnik u skladu s odobrenim nastavnim planovima od strane resornog Ministarstva. Sam izbor metoda ovisi o nastavnim sadržajima, planiranim ishodima učenja, te dostupnim nastavnim sredstvima i savremenim informaciono-komunikacionim tehnologijama.

Mnogi polaznici programa obrazovanja odraslih nisu u mogućnosti dolaziti na nastavu, a sposobni su i spremni dio sadržaja učiti samostalno izvan ustanove, u odgovarajućem vremenu i tempu, te se za takve polaznike organizuju individualne konsultacije, jer svjesni činjenice da je školovanje koje provodimo, školovanje uz rad i iz rada.

Izvođenje programa provodi se konsultativno-instruktivnom nastavom i to, teorijska nastava provodi se putem skupnih i individualnih konsultacija. Skupne konsultacije čine 2/3 ukupnog broja sati za nastavu pojedine cjeline/predmeta utvrđenog u programu, izvode se s cijelom obrazovnom skupinom i obavezne su za sve polaznike. Preostalu 1/3 čine individualne konsultacije, koje se provode prema potrebi polaznika uz obavezno osiguranje didaktičkih izvora znanja za samostalan rad, prema utvrđenom rasporedu. Individualne konsultacije mogu se provoditi neposredno u ustanovi ili putem elektroničke pošte.

Svaki nastavnik u izvedbenom nastavnom planu i programu planira koje će nastavne sadržaje obraditi na skupnim konsultacijama, a koje će nastavne sadržaje polaznici učiti samostalno.

Bez obzira na odabranu metodu, uvijek je potrebno uvažavati to da polaznici imaju različito znanje i iskustvo, što su resursi za daljnje planiranje njihovog obrazovanja. To stečeno iskustvo polaznika u našoj ustanovi često koristimo i iznimno cijenimo, te polaznike potičemo na daljnje usavršavanje jer se tako potiče motivacija, samopouzdanje i pozitivna radna atmosfera.

Najveći kapital ustanove je iznimno kvalitetan nastavni kadar iz srednjoškolskog obrazovanja i stručnjaci iz poslovne prakse koji realizuju nastavni proces.

Programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih škola izvodi po godišnjem planu i programu rada. Godišnji plan i program rada škola donosi na temelju nastavnih planova i programa.

Škola programe obrazovanja odraslih ostvaruje se kroz:

– Programe za stjecanje srednje stručne spreme, namijenjeni su za osobe sa završenom najmanje osnovnom školom ili završena jedna, dvije ili tri godine programa i nastavak obrazovanja u istom ili nekom drugom programu obrazovanja.

– Programe prekvalifikacije, namijenjeni su osobama koje su ranije stekle neku vrstu srednje stručne ili školske spreme i žele se da se obrazuju za neko drugo zanimanje iste ili druge razine. Programi prekvalifikacije su zanimljivi i zbog činjenice da se u relativno kratkom roku mogu dobiti kadrovi za deficitarna zanimanja koja su potrebna na tržištu rada.

– Programe usavršavanja, koji u strukovnom obrazovanju pokrivaju posebna područja uskih specijalizacija rada., to su programi kojima se proširuje stručno znanje nakon prethodno stečene srednje stručne spreme i programi višeg stupnja izobrazbe koji završavaju specijalističkim ispitom.Programi su namijenjeni su svima koji žele steći ili nadopuniti znanja i vještine užeg stručnog područja važnog za uspješan rad na novim tehnologijama. Ovi programi, relativno kratkog trajanja, lako se prilagođavaju tehničko-tehnološkim novostima i potrebama tržišta rada.

Programima usavršavanja polaznici sa prethodno završenom srednjom školom dopunjuju i proširuju stečeno stručno znanje zbog zahtjeva tržišta rada i radi stjecanja znanja o novim tehnikama i tehnologijama i njihovoj primjeni.

Identifikacija prioritetnih oblasti usavršavanja za polaznike programa usavršavanja u petom (V/1) stepenu iz prethodno stečenog temeljnog zanimanja u trećem (III/1) stepenu se odnosi na sljedeće:
– pripremu radnog prostora, predmeta rada i sredstava za rad u skladu sa radnim nalogom,
– tehnološku dokumentaciju,
– korištenje mjernih i kontrolnih instrumenata,
– planiranje, pripremu, izvođenje i provjeru kvaliteta obavljenog posla,
– racionalno korištenje sredstava rada, energije, materijala i vremena,
– čitanje tehničkih crteža i tehnološke dokumentacije,
– informatičke pismenosti,
– osnove poduzetništva,
– rukovanje alatima, priborima i uređajima i opremom,
– ispunjavanje potrebne radne dokumentacije i obrazaca o evidenciji stanja alata, pribora, uređaja, transportnih sredstava i opreme,
– pripremanje elemenata kalkulacije,
– primjenjivanje standarda kvaliteta pri radu,
– komunikaciju sa saradnicima i korisnicima usluga, poštujući princip poslovne kulture,
– primjenu propisa iz zaštite na radu i zaštite okoline.